BORNIT SP (Sanierputz)

obraz

Właściwości produktu

Tynk naprawczy BORNIT SP (Sanierputz) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w normie DIN 18550 oraz wymaganiom zawartym w wytycznych WTA- 2-2-91 dotyczącym tynków renowacyjnych.

Produkt jest wstępnie prefabrykowanym tynkiem impregnującym wodoszczelnie pory, cechujący się dobrymi właściwościami technologicznymi. Dzięki właściwościom hydrofobowym tynku produkt uniemożliwia przyjmowanie wody w stanie płynnym.

 

Wysoka porowatość, spowodowana mikroporami i związanymi z tym wysokimi wartościami przenikania (oddychanie), przy wilgotności w formie pary, umożliwia szybkie wysychanie zawilgoconych ścian. Porowatość skutkuje ponadto podwyższeniem izolacji cieplnej.

Z powodu niskiej gęstości objętościowej, nawet przy wysokiej wilgotności powietrza, nie dochodzi do powstania wody kondensacyjnej. Pleśnie nie znajdują tutaj żadnej pożywki, unika się powstawania plam pleśniowych.

Zastosowanie produktu

BORNIT- Sanierputz służy do renowacji zawilgoconych i uszkodzonych solą murów w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza (piwnica, kuchnia itd.). Produkt jest używany jako tynk po skutecznym uszczelnieniu z użyciem BORNIT – Kellerdicht-System; jako tynk po skutecznym uszczelnieniu poziomym, przeciwko rosnącej wilgoci; jako oddychający, niewodochłonny i termoizolacyjny tynk wewnętrzny i zewnętrzny.

Nie nadaje się jako uszczelnienie przeciwko napierającej wodzie. Ponieważ woda rozpryskowa lub nagromadzony śnieg mogą działać jak napierająca woda, zaleca się stosowanie w dolnym obszarze cokołu, podczas stosowania zewnętrznego (do około 30 cm powierzchni terenowej) tynk zaporowy.

Zalety produktu

  • szybkie i nieskomplikowane mieszanie
  • stabilny również po naniesieniu kilku centymetrów
  • lekki w obróbce
  • obrabialny ręcznie lub mechanicznie
  • ekonomiczny, obniżający koszty, ponieważ nie wymaga stosowania dużej ilości urządzeń, materiału i nakładu pracy.
  • do nanoszenia jedno- lub wielowarstwowego

Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj Oddychający tynk wewnętrzny i zewnętrzny
Rozpuszczalniki Brak
Kolor Szary
Gęstość 1,1 g/cm³
Konsystencja Po wymieszaniu można nakładać szpachelką
Sposób nakładania Kielnią gładką
Minimalna grubość warstwy 2 cm
Czas wysychania 1 doba na 1 mm grubości powłoki
Zawartość porów (świeży tynk – FrM) 34 V %
Efekt filtracyjny wody (FrM) 97,6 %
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej 10 µ
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 1,4 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie 2,7 N/mm²
Proporcje pomiędzy wytrzymałością na rozciąganie a wytrzymałością na ściskanie 1:1,9
Wytrzymałość przyczepna betonu na ściskanie 0,4 N/mm² (oddzielanie tynkiem)
Kapilarny pobór wody W 24 0,34 kg/m²
Początek krzepnięcia przy +20°C 3 godziny
Klasa ogniowa niepalny (DIN 4102)
Przechowywanie W suchym miejscu w zamkniętych pojemnikach
Okres przechowywania 12 miesięcy w zamkniętych pojemnikach
Czyszczenie Na świeżo czyścić wodą, po stwardnieniu mechanicznie
Materiały szkodliwe dla zdrowia w myśl przepisów o materiałach roboczych patrz „Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa“
Materiały szkodliwe dla zdrowia w klasie ryzyka zgodnie z VbF i ADR brak
Kod produktu GIPSBAU ZP 1

Podłoże

Podczas renowacji muru, należy najpierw usunąć stary tynk, wydrapać fugi na około 2 cm i przeprowadzić obróbkę solną z użyciem BORNIT – Antisulfat. Potem nałożyć w kształcie siatki tynk natryskowy złożony z BORNIT SP (Sanierputz) lub BORNIT SP (Sanierputz) z dodatkiem BORNIT HE (Haftemulsion) (30% do wody zarobowej do zapraw) tak, aby było pokrycie w 50%. Silnie chłonne podłoża wstępnie zmoczyć.

Sposób działania

Porowo hydrofobowy tynk renowacyjny spycha co prawda dzięki swojemu napięciu powierzchniowemu płynną wodą do materiału ściennego, lecz dzięki wysokiej objętości porów, połączonej z suchym materiałem tynkowym, dochodzi do cyrkulacji parowej. Materiał ścienny może schnąć dzięki parowaniu dyfuzyjnemu.

Obróbka

Zalecenia dotyczące obróbki:

Mieszanie: BORNIT- Sanierputz wymieszać z wodą, aż do uzyskania zaprawy nadającej się do obróbki, przy czym, należy w miarę możliwoćci używać betoniarki o wymuszonym mieszaniu zarobu. Na jeden worek (25 kg) potrzebujemy około 3,8 l wody. Należy przestrzegać, aby mieszanie trwało około 5 minut. Tynkowanie należy zwyczajowo przeprowadzić dwuwarstwowo, osiągając całkowitą grubość tynku na około 2,5 cm; grubość powinna jednakże wynosić minimum 2 cm.

Po narzuceniu należy ściągnąć tynk renowacyjny łatą i wygładzić. Jeśli zostanie nałożonych kilka warstw, należy spodnie warstwy, bezpośrednio po stężeniu, gruntownie zbruzdkować. Czas oczekiwania od narzucenia jednej warstwy do narzucenia następnej warstwy należy liczyć wg. zasady: 1 dzień na 1 mm grubości tynku.

Obróbka końcowa

Podczas pogody suchej, wietrznej i pogody słonecznej zaleca się obróbkę końcową poprzez nawilżanie, lub ewentualnie poprzez zacienienie.

Powierzchnię można ukształtować specjalną strukturalną warstwę tynku renowacyjnego, niewodochłonnym, mineralnym tynkiem szlachetnym lub emulsję z pigmentem organicznym. Nie należy nakładać warstw nie przepuszczających pary wodnej, takich jak na przykład tynki z tworzywa sztucznego, oraz zatrzymujące parę farby dyspersyjne, ponieważ przez to ogranicza się działanie tynku.

Renowacja starego budownictwa wewnątrz i na zewnątrz:

W miejscach, gdzie szczególnie wymagany jest oddychający tynk, doskonale sprawdza się BORNIT SP (Sanierputz). Stosuje się go na przykład w pomieszczeniach wilgotnych, piwnicach, kuchniach, łazienkach, pralniach, piekarniach itd. Produkt sprawdza się także w pomieszczeniach, które są ogrzewane okazyjnie, np. w kościołach, domach wczasowych, toaletach, sypialniach itd.

Na tynk natryskowy, który nie pokrył dokładnie powierzchnię, należy nanieść Sanierputz jedno i wielowarstwowo. Dobrze przetworzony BORNIT – Sanierputz jest również w pełni funkcjonalnym tynkiem zewnętrznym, zgodnie z normą DIN 18 550, część 1.

Zastosowanie produktu przeciwko narastającej wilgotności muru:

Odbić istniejący tynk oraz wydrapać i wyszczotkować kruchą zaprawę spoinową. Potem następuje obróbka soli z użyciem BORNIT -Antisulfat. Na tynk natryskowy z BORNIT SP (Sanierputz) po dodaniu BORNIT HE (Haftemulsion)(około 10% do wody zarobowej do zapraw) należy nałożyć Sanierputz w dwóch warstwach. Grubość około 2,5cm.

Zastosowanie produktu przeciwko lekkiej wilgotności kapilarnej:

Przy wystąpieniu tylko lekkiej wilgotności kapilarnej wystarczy sam Sanierputz. Obróbkę wstępną należy wykonać jak w przypadku zastosowania produktu przeciwko wzrastającej wilgotności.

Zastosowanie produktu przeciwko jednostronnie występującej wilgotności muru:

Uszczelnienie przeciwko napierającej, płynącej wodzie, również przy okazjonalnym występowaniu, należy przeprowadzić stosując BORNIT- Kellerdicht-Verfahren. Następny tynk natryskowy daje wyższą izolację cieplną i przeciwdziała tworzeniu się wody kondensacyjnej.

Zużycie

Około 1,2 kg/m² na każdy mm grubości warstwy

Usuwanie odpadów

Oddawać do recyklingu tylko opróżnione do reszty pojemniki. pozostałości materiałowe można usunąć zgodnie z AVVASN: 170101 (Beton).

Ochrona zdrowia, przepisy bhp i przeciwpożarowe

BORNIT-Sanierputz zawiera cement i reaguje alkalicznie. Dlatego należy chronić skórę i oczy przed kontaktem z substancją. W razie kontaktu z substancją przemyć obficie wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę

R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S 2 Chronić przed dziećmi

S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry

S 25 Unikać zanieczyszczenia oczu

S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne

Oznaczenie zagrożenia „drażniący“ nie dotyczy suchego proszku, lecz tylko stanu po zetknięciu z wilgocią lub wodą (reakcja alkaliczna).

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa DIN zgodnie z. 91/155 EWG dla BORNIT SP (Sanierputz)!

Uwagi

Niniejsza informacja techniczna unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu może być konieczny inny niż opisany sposób postępowania. O ile w szczegółowych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji technicznej nie są wiążące i nie stanowią uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.

Dostępne opakowania

Worek papierowy 25 kg – 40 worków na palecie

TAGI

logo2

Copyright © budmax-mb.pl

Hurtownia Budmax
Materiały budowlane i pokrycia dachowe
46-050 Nakło

ul. Strzelecka 112

 

NIP 756-194-56-41
Regon 160259219

 

 

 

Mapa dojazdu

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00 poniedziałek - piątek
8:00 - 12:00 sobota

 

tel. (77) 463 12 51
fax. (77) 463 12 61

 

www.budmax-mb.pl
e-mail: info@budmax-mb.pl

 

Formularz kontaktowy